Privacy beleid EHBO-vereniging Koedijk

 

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die EHBO-vereniging Koedijk verwerkt van haar leden.

Indien je lid wordt van EHBO-vereniging Koedijk, of om een andere reden persoonsgegevens aan EHBO-vereniging Koedijk verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
EHBO-vereniging Koedijk, secretaris, e-mail: secretaris@ehbokoedijk.nl.

2. Welke gegevens verwerkt
EHBO-vereniging Koedijk en voor welk doel
2.1       In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voorletters en achternaam, roepnaam, geboortedatum, geslacht
            b) adresgegevens
            c) telefoonnummer, e-mailadres,  bankrekeningnummer
            d) diplomanummer, datum geslaagd en vervaldatum diploma


2.2      
EHBO-vereniging Koedijk verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de
            volgende doeleinden:
a)         je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het          lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen van 3e             instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen        van de van jou verkregen informatie,.
b)        je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van             uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van
EHBO-vereniging Koedijk.
c)         je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b.v. van het lidmaatschapsgeld,   cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

E-mail berichtgeving (opt-out):

EHBO-vereniging Koedijk gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van EHBO-vereniging Koedijk.

 

3. Bewaartermijnen

EHBO-vereniging Koedijk verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1    Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft EHBO-vereniging Koedijk passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1    Via de ledenadministratie van EHBO-vereniging Koedijk kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. EHBO-vereniging Koedijk zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren

5.2    Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3    Indien je klachten hebt over de wijze waarop EHBO-vereniging Koedijk je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie: secretaris@ehbokoedijk.nl.

 

6. Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via e-mail bekend gemaakt.